De site en de informatie op de site (de daarop voorkomende materialen daarin begrepen) zijn beschermd
op grond van het auteursrecht, het naburig recht, het merkrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht
en ongeautoriseerd gebruik daarvan is onrechtmatig en strafbaar.

'Maddy Rive' verleent u uitsluitend toestemming om (de informatie op) de site te lezen, zien en
beluisteren en kopieŽn daarvan te maken voor uw eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik door het printen
of opslaan daarvan.

Ieder ander gebruik van de site en de daarop voorkomende informatie is verboden,
behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van 'Maddy Rive'.

Het is aldus niet toegestaan (informatie op) de site geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze te reproduceren,
verspreiden, openbaar te maken, ter beschikking te stellen of anderszins te gebruiken voor welk doel of op
welke wijze dan ook.

Het geheel of gedeeltelijk reproduceren van (de informatie op) de site op een andere website, alsmede het
creŽren van links, hypertext links en/of deeplinks tussen de site en een externe website is alleen toegestaan
na de voorafgaande schriftelijke toestemming van 'Maddy Rive'.copyright